Emoji 笑脸

在网页上使用 Emoji 笑脸

如果你想在网页上使用 Emoji 笑脸表情,您可以使用下表中的十进制或十六进制来表示。

实例

p style=font-size:100px>😀p>
p>显示结果:😀p>
p>显示结果:😀p>

尝试一下 »

网页上显示结果:

😀

显示结果:😀

显示结果:😀

表情 十进制 (dec) 十六进制(Hex) 实体 尝试一下
😀 128512 1F600   尝试一下
😁 128513 1F601   尝试一下
😂 128514 1F602   尝试一下
😃 128515 1F603   尝试一下
😄 128516 1F604   尝试一下
😅 128517 1F605   尝试一下
😆 128518 1F606   尝试一下
😇 128519 1F607   尝试一下
😈 128520 1F608   尝试一下
😉 128521 1F609   尝试一下
😊 128522 1F60A   尝试一下
😋 128523 1F60B   尝试一下
😌 128524 1F60C   尝试一下
😍 128525 1F60D   尝试一下
😎 128526 1F60E   尝试一下
😏 128527 1F60F   尝试一下
😐 128528 1F610   尝试一下
😑 128529 1F611   尝试一下
😒 128530 1F612   尝试一下
😓 128531 1F613   尝试一下
😔 128532 1F614   尝试一下
😕 128533 1F615   尝试一下
😖 128534 1F616   尝试一下
😗 128535 1F617   尝试一下
😘 128536 1F618   尝试一下
😙 128537 1F619   尝试一下
😚 128538 1F61A   尝试一下
😛 128539 1F61B   尝试一下
😜 128540 1F61C   尝试一下
😝 128541 1F61D   尝试一下
😞 128542 1F61E   尝试一下
😟 128543 1F61F   尝试一下
😠 128544 1F620   尝试一下
😡 128545 1F621   尝试一下
😢 128546 1F622   尝试一下
😣 128547 1F623   尝试一下
😤 128548 1F624   尝试一下
😥 128549 1F625   尝试一下
😦 128550 1F626   尝试一下
😧 128551 1F627   尝试一下
😨 128552 1F628   尝试一下
😩 128553 1F629   尝试一下
😪 128554 1F62A   尝试一下
😫 128555 1F62B   尝试一下
😬 128556 1F62C   尝试一下
😭 128557 1F62D   尝试一下
😮 128558 1F62E   尝试一下
😯 128559 1F62F   尝试一下
😰 128560 1F630   尝试一下
😱 128561 1F631   尝试一下
😲 128562 1F632   尝试一下
😳 128563 1F633   尝试一下
😴 128564 1F634   尝试一下
😵 128565 1F635   尝试一下
😶 128566 1F636   尝试一下
😷 128567 1F637   尝试一下
🙁 128577 1F641   尝试一下
🙂 128578 1F642   尝试一下
🙃 128579 1F643   尝试一下
🙄 128580 1F644   尝试一下
🤐 129296 1F910   尝试一下
🤑 129297 1F911   尝试一下
🤒 129298 1F912   尝试一下
🤓 129299 1F913   尝试一下
🤔 129300 1F914   尝试一下
🤕 129301 1F915   尝试一下
🤠 129312 1F920   尝试一下
🤡 129313 1F921   尝试一下
🤢 129314 1F922   尝试一下
🤣 129315 1F923   尝试一下
🤤 129316 1F924   尝试一下
🤥 129317 1F925   尝试一下
🤧 129319 1F927   尝试一下
🤨 129320 1F928   尝试一下
🤩 129321 1F929   尝试一下
🤪 129322 1F92A   尝试一下
🤫 129323 1F92B   尝试一下
🤬 129324 1F92C   尝试一下
🤭 129325 1F92D   尝试一下
🤮 129326 1F92E   尝试一下
🤯 129327 1F92F   尝试一下
🧐 129488 1F9D0   尝试一下

本文来源于互联网:Emoji 笑脸